Käyttöehdot

Lue seuraavat käyttöehdot ("Käyttöehdot"), jotka määrittelevät http://www.roland.fi-osoitteessa sijaitsevan internet-sivuston viestitaulut-osion ("Palvelu") käyttösäännöt ja osioon pääsyn sekä käyttäjän asiakassuhteen Roland Scandinavia A/S:n, sen sidosyhtiöiden ja tytäryhtiöiden kanssa, samoin kuin kaikkien internet-sivustoon liittyvien henkilöiden ja yritysten kanssa, mukaan lukien heidän seuraajansa tilanteissa, joissa sopimukset ja omistusosuudet siirtyvät heille ("Roland" tai "Me"). Palvelua käyttämällä hyväksyt Käyttöehdot. Käyttäjälle myönnettävät oikeudet ovat ei-yksinomaiset, henkilökohtaiset, ei-siirtokelpoiset, peruutettavissa olevat ja rajoitetut vain kyseiselle Käyttäjälle. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä Palvelua.

Meillä on oikeus ajoittain ja milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle julkaisemalla muutokset tällä internet-sivustolla. Käyttämällä Palvelua minkä tahansa näihin Käyttöehtoihin tehdyn muutoksen jälkeen hyväksyt sitoutuvasi kyseisiin Käyttöehtojen muutoksiin.

Jos et ole oikeustoimikelpoinen etkä siitä syystä voi itsenäisesti sitoutua näiden Käyttöehtojen muodostamaan sopimukseen, et voi käyttää Palvelua ennen kuin Rolandilla on vanhempasi tai huoltajasi suostumus.

Vastuuvapauslauseke
Käyttämällä Palvelua mukaan lukien sen sisältämää ohjelmistoa ja sisältöä hyväksyt käyttäväsi Palvelua täysin omalla vastuullasi. Palvelun tarkoitus on tarjota käyttäjälle tietoa ja mahdollisuuden keskustella Rolandin tuotteista ja niihin liittyvistä lisälaitteista, mutta emme takaa kyseisten tietojen virheettömyyttä tai täydellisyyttä.

PALVELU TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI VÄLILLISTÄ TAKUUTA MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA TAKUUTA PALVELUN TIETOIHIN, AINEISTOON, OHJELMISTOON, TYÖKALUIHIN, PALVELUIHIN TAI KESKEYTYKSETTÖMÄÄN PALVELUUN PÄÄSYYN. PALVELUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE KOSKEE KAIKKIA TAKUITA MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA: (i) TAKUITA LIITTYEN TIEDON TAI PALVELUIDEN SAATAVUUTEEN, LUOTETTAVUUTEEN, VIRHEETTÖMYYTEEN, HYÖDYLLISYYTEEN, SISÄLTÖÖN, OIKEA-AIKAISUUTEEN TAI TURVALLISUUTEEN JA (ii) TAKUITA OMISTUSOIKEUDESTA, TAKUITA OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA, TAKUITA MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄTÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA SOVELLETAAN MIHIN TAHANSA VAHINKOIHIN TAI VAHINGONTEKOIHIN, JOTKA JOHTUVAT MISTÄ TAHANSA TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ, VIRHEESTÄ, TEKEMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ, HÄIRIÖSTÄ, POISTAMISESTA, PUUTTEESTA, VIIVEESTÄ TOIMINNASSA TAI TIEDONSIIRROSSA, TIETOKONEVIRUKSESTA, VIESTINTÄYHTEYKSIEN HÄIRIÖSTÄ, VARKAUDESTA TAI TUHOISTA TAI LUVATTOMASTA TIETOIHIN PÄÄSYSTÄ, TIETOJEN LUVATTOMASTA MUUTTAMISESTA TAI KÄYTTÄMISESTÄ, PERUSTUIVATPA NE SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, SIVIILIOIKEUDELLISEEN RIKKOMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN TAI MIHIN TAHANSA MUUHUN KANTEEN PERUSTANA OLEVAAN TOIMINTAAN. MINKÄ TAHANSA PALVELUN KÄYTÖN KAUTTA SAATAVAN TIEDON LATAUS TAI MUUNLAINEN SIIRTO TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA JA KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA MISTÄ TAHANSA KÄYTTÄJÄN TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLE TAPAHTUVASTA VAHINGOSTA TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ, JOKA JOHTUU KYSEISEN MATERIAALIN LATAAMISESTA KONEELLE. MIHINKÄÄN ROLANDILTA PALVELUN KAUTTA TAI PALVELUSTA SAATUUN SUULLISEEN TAI KIRJALLISEEN OHJEESEEN TAI INFORMAATIOON EI LIITY MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA MUUTOIN KUIN JOS SE ON NIMENOMAISESTI MAINITTU NÄISSÄ KÄYTTÖEHDOISSA.

Vastuun rajoitus
ROLAND TAI KUKAAN ROLANDIN TYÖNTEKIJÖISTÄ, EDUSTAJISTA, OIKEUDENOMISTAJISTA, VALTUUTETUISTA, SIDOSRYHMIEN JÄSENISTÄ TAI SISÄLLÖN TAI PALVELUN TUOTTAJISTA EI OLE VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE EIKÄ KENELLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATTUMANVARAISISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI RANGAISTUSSEURAAMUKSELLISISTA KORVAUKSISTA MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA TULONMENETYKSET, LIIKEARVOON, KÄYTTÖÖN TAI AINEISTOON LIITTYVÄT MENETYKSET TAI MUUT AINEETTOMAT TAPPIOT (VAIKKA KYSEISEN MENETYKSEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU ROLANDILLE) JOHTUEN (i) KÄYTTÄJÄN PALVELUN KÄYTÖSTÄ, (ii) PALVELUUN PÄÄSYN TAI PALVELUN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, (iii) KORVAAVIEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINTAAN LIITTYVISTÄ KULUISTA, KUN KORVATTAVAT TUOTTEET, AINEISTO, INFORMAATIO TAI PALVELUT ON OSTETTU TAI MUULLA TAVALLA HANKITTU PALVELUN KAUTTA TAI YHTEYDET ON MUODOSTETTU TAI LIIKETAPAHTUMA KÄYNNISTETTY PALVELUN VÄLITYKSELLÄ, (iv) LUVATTOMASTA KÄYTTÄJÄN VIESTEIHIN TAI AINEISTOON PÄÄSYSTÄ TAI NIIDEN MUOKKAAMISESTA, (v) ROLANDIN TAI MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUSSA ANTAMASTA LAUSUNNOSTA TAI TOIMINNASTA TAI (vi) MINKÄ TAHANSA TAKUUSITOUMUKSEN RIKKOMISESTA.

Käyttäjän oikeus Palveluun
Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua edellyttää, että käyttäjä noudattaa kaikissa tilanteissa näitä Käyttöehtoja. Mikäli sivustolla ei muutoin mainita, me emme myönnä käyttäjälle käyttölupaa mihinkään osaan Palvelun kautta saatavilla olevasta sisällöstä, ominaisuuksista tai materiaalista mukaan lukien ilman rajoitusta mihinkään Palvelussa olevaan tavaramerkkiin, rekisteröityyn tavaramerkkiin, palvelumerkkiin, tekijänoikeuslain alaiseen materiaaliin tai mihin tahansa muuhun immeriaalioikeuden alaiseen materiaaliin. Mikäli sivustolla ei muutoin mainita, käyttäjällä ei ole lupaa mitään käyttötarkoitusta varten ladata tai tallentaa kopiota mistään Palvelun sivuista tai "sisällöstä" (mukaan lukien tiedot, aineisto, ohjelmisto, valokuvat, grafiikat tai missä muussa tahansa muodossa olevat materiaalit) tai muokata niitä tai mitään osaa niistä, lukuun ottamatta niitä tilanteita, jotka mainitaan näissä Käyttöehdoissa. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tulostaa kopio tämän internet-sivuston sisällöstä omaan käyttöön tai arkistoon ja käyttää Palvelua yhdellä tietokoneella edellyttäen että käyttäjä ei (eikä anna kolmannelle osapuolelle lupaa tähän) (i) jaa, kopioi tai modifioi Palvelua, luo Palvelusta tai Palveluun perustuen johdannaista palvelua, takaisinmallinna tai muulla tavoin yritä saada selville lähdekoodia, sisältöä tai mitään osiota Palvelusta tai (ii) myy, vuokraa, lainaa, siirrä, jälleenlisensoi, anna vakuudeksi tai muulla tavoin luovuta mitään oikeuksia Palveluun tai sen sisältöön.

Rekisteröintivaatimukset
Käyttäjää voidaan vaatia rekisteröitymään Palveluun ennen kuin hän voi käyttää tiettyjä Palvelun osia. Rekisteröityäkseen ja ylläpitääkseen rekisteröityneen käyttäjän aseman käyttäjän täytyy antaa ja tarpeen mukaan päivittää vaaditut rekisteröintitiedot, joiden tulee olla jatkuvasti ajantasaiset, virheettömät, täydelliset ja totuudenmukaiset. Jos Rolandilla on kohtuullinen syy olettaa, että annetut rekisteröintitiedot eivät ole ajantasaiset, virheettömät, täydelliset ja totuudenmukaiset, Rolandilla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta keskeyttää tai päättää käyttäjän pääsy Palveluun, mukaan lukien käyttäjän pääsy tietoihin, joita hän on syöttänyt Palveluun.

Omistusoikeus
Palvelu ja sen yhteydessä käytettävät ohjelmistot sisältävät omistusoikeuden alaista ja luottamuksellista tietoa, joka on suojattu immateriaalioikeus- ja muilla laeilla, ja jota ei ole lupa loukata tai käyttää millään tavoin jollei siihen nimenomaisesti anneta lupaa näissä Käyttöehdoissa. Roland omistaa kaikki Palvelusta löytyvät tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit ja/tai palvelumerkit ja/tai on niiden valtuutettu käyttäjä. Roland myös omistaa tekijänoikeudet tai lisenssin internet-sivuston sisältöön ja tietoihin mikäli toisin ei mainita. Jos käyttäjä käyttää tätä internet-sivustoa muuhun tarkoitukseen kuin mihin on nimenomaisesti annettu lupa, käyttäjä saattaa rikkoa tekijänoikeus- tai muita Suomen ja/tai muun maan lakeja. Minkä tahansa tavaramerkin, rekisteröidyn tavaramerkin, palvelumerkin, tekijänoikeuslain alaisen materiaalin tai minkä tahansa muun immateriaalisten oikeuksien suojaan kuuluvan materiaalin käyttö tällä internet-sivustolla ei siirrä käyttäjälle käyttölupaa tai muuta valtuutusta kyseisiin merkkeihin tai materiaaleihin.

Kolmannen osapuolen tuottama sisältö
Tietyt sivuston sisältämät tiedot samoin kuin viittaukset tai linkit muille sivustoille ovat tarkoitettuja vain käyttäjän avuksi eikä niiden varaan tule laskea minkäänlaista käyttötarkoitusta varten. Roland tai kukaan sivuston aineiston tai sisällön tuottajista ei ota vastuuta mistään sisällön virheistä tai viiveistä eikä mistään käyttäjän tekemistä, sivuston sisältöön perustuvista toimista eikä Roland myöskään takaa, että sisältö on virheetöntä, täydellistä tai totuudenmukaista.

Käyttäjä myös hyväksyy, että Palvelua käyttämällä hän saattaa löytää materiaalia, jota hän pitää loukkaavana, siveettömänä tai pahennusta herättävänä. Sisällön käyttämisen riskien arvioiminen ja riskien kantaminen on käyttäjän vastuulla. Roland ei ota vastuuta mistään sisältöön liittyvistä tekijöistä mukaan lukien ilman rajoitusta mistään sisällössä olevista virheistä tai puuttuvista tiedoista eikä minkäänlaisista menetyksistä, vahingoista tai vahingonteoista käyttäjän tai jonkin muun osapuolen käyttäessä Palvelussa olevaa sisältöä tai mitä muuta tahansa materiaalia, joka on tullut käyttäjän käyttöön Palvelun kautta.

Palvelun ohjesäännöt käyttäjälle
Käyttäjä hyväksyy, että hänen täytyy: (a) hankkia internet-yhteys ja maksaa yhteyden ylläpitämiseen liittyvät maksut ja (b) hankkia kaikki internet-yhteyden vaatimat laitteet, kuten tietokone, ohjelmisto, modeemi ja toimiva puhelinlinja.

Palvelua käytettäessä käyttäjällä ei ole lupaa:

 • Siirtää, lähettää, julkaista, välittää, jäljentää, lähettää sähköpostilla tai jakaa millään tavalla Palvelusta saatua sisältöä, joka on tekijänoikeuslailla suojattua tai muun hallinta- tai immateriaalioikeuden alaista tai mitään johdannaista tietoa ilman, että siihen on nimenomaisesti saatu kirjallinen lupa tekijänoikeuden, tavaramerkin tai patentin omistajalta tai muulta oikeuden hallitsijalta sekä Rolandilta, eikä 
 • Siirtää, lähettää, julkaista, jäljentää, lähettää sähköpostilla, välittää tai jakaa millään tavalla mitään sisältöä, jonka julkaisemiseen käyttäjällä ei ole lupaa jonkin lain perusteella tai sopimukseen tai luottamussuhteeseen perustuen, eikä 
 • Siirtää, lähettää, julkaista, jäljentää, välittää, lähettää sähköpostitse tai jakaa millään tavalla mitään Palvelun osaa tai sen johdannaisia, koska Palvelu on kokonaisuudessaan tekijänoikeuslain suojaama Suomen tekijänoikeuslain nojalla, eikä  
 • Siirtää, lähettää, julkaista, jäljentää, lähettää sähköpostilla, välittää tai jakaa millään tavalla Palvelun kautta mitään sisältöä, joka loukkaa jonkin tahon patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeuslakia tai muuta hallintaoikeutta, eikä 
 • Siirtää, lähettää, julkaista tai välittää Palvelun kautta mitään laitonta, petollista, kunniaa loukkaavaa, herjaavaa, siveetöntä, pornografista, häpäisevää, uhkailevaa, loukkaavaa, perätöntä, ahdistelevaa, mautonta, yksityisyyttä loukkaavaa, vihamielistä, rasistista tai eettisesti pahennusta herättävää materiaalia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, minkään sellaisen tiedon välittämiseen, jota voidaan pitää tai joka voi yllyttää laittomaan toimintaan tai rikokseen, johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen tai muulla tavalla rikkoa jotakin oman maan tai muun maan lakia, eikä 
 • Siirtää, lähettää, julkaista, välittää, jäljentää, lähettää sähköpostilla, jakaa tai millään tavalla hyödyntää mitään Palvelusta saatua tietoa liiketoiminnallisiin tarkoituksiin (muutoin kuin kyseisen sisällön omistajan antamalla nimenomaisella luvalla), eikä 
 • Rajoittaa, häiritä tai estää kenenkään muun käyttäjän Palvelun käyttöä, eikä 
 • Julkaista tai välittää mainoksia, tehdä asiakashankintaa, lähettää ketjukirjeitä, harjoittaa pyramidimarkkinointia, välittää tietoa investointimahdollisuuksista tai muuta kaupallista informaatiota (muutoin kuin Palvelun nimenomaisella luvalla) tai osallistua roskapostin lähettämiseen, eikä 
 • Esiintyä toisena henkilönä tai tahona tai antaa harhaanjohtavaa tietoa yhteyksistä toiseen henkilöön tai tahoon, eikä 
 • Lähettää tai välittää mitään tietoa tai ohjelmiston osiota Palveluun, joka pitää sisällään viruksen, troijan hevosen, madon tai muun haitallisen komponentin, eikä 
 • Vahingoittaa alaikäisiä henkilöitä millään tavalla, eikä 
 • Väärentää sivuston ylä- tai alatunnisteita tai manipuloida muulla tavalla tunnisteita Palvelun välittämän sisällön alkuperän peittelemiseksi, eikä 
 • Kerätä tai säilyttää henkilötietoja muista käyttäjistä mihinkään tarkoitukseen, eikä 
 • Tarkoituksellisesti tai tahattomasti rikkoa mitään sovellettavaa kotimaista tai ulkomaista lakia. 

Palvelussa oleva sisältö
Käyttäjä hyväksyy, että kaikki Palvelusta löytyvä tieto on täysin sen tahon vastuulla, joka on tuonut kyseisen sisällön Palveluun. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä, ei Roland, on täysin vastuussa sisällöstä, jonka hän tuo Palveluun, julkaisee Palvelussa, lähettää sähköpostilla, välittää tai muutoin jakaa Palvelun välityksellä. Roland ei myöskään ole vastuussa käyttäjälle sisällöstä, jonka jokin muu taho on tuonut Palveluun, julkaissut Palvelussa, lähettänyt sähköpostilla, välittänyt tai muulla tavoin jakanut käyttäjälle Palvelun välityksellä.

Me emme etukäteen tarkasta eikä meillä ole velvollisuutta valvoa sinun tai muiden käyttäjien Palvelussa julkaisemaa sisältöä. Käyttäjä hyväksyy kuitenkin, että Roland pidättää itselleen yksinomaisen oikeuden valvoa Palvelua ja poistaa tai siirtää mitä tahansa Palveluun lähetettyä sisältöä. Meillä on myös oikeus saattaa julki mitä tahansa tietoa jos katsomme sen tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi jonkin lain, säännöksen tai muun hallintotoimen kehotuksen noudattamiseksi, varmistaaksemme Palvelun ongelmattoman toiminnan, suojellaksemme Rolandia, sen asiakkaita tai internet-sivustomme käyttäjiä. Me emme tarkoituksellisesti valvo tai saata julki yksityisiä sähköpostiviestejä, jotka käyttäjä on erityisesti ja yksinomaan osoittanut Rolandille, jollei laki velvoita meitä tähän. Pidätämme oikeuden kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa tietoa tai materiaalia, osittain tai kokonaan, jota oman harkintamme mukaan emme voi pitää hyväksyttävänä, toivottavana tai sopivana sivustollemme, tai joka rikkoo näitä Käyttöehtoja.

Palveluun lähetetty materiaali
Kaikki Palveluun lähetetty tieto ja sisältö mukaan lukien ilman rajoitusta kaikki sivuston viestitauluille kirjoitettu sisältö on Rolandin omaisuutta ja me voimme vapaasti käyttää mitä tahansa käyttäjien sivustolla julkaiseman tiedon tai sisällön sisältämiä ideoita, käsitteitä, tietotaitoa tai menetelmiä mihin tahansa tarkoitukseen (myös kaupalliseen käyttöön). Rolandilla ei ole salassapitovelvollisuutta Palveluun lähetetyn tiedon suhteen, muilta osin kuin mihin Roland on sitoutunut tai lain vaatimusten puitteissa.

Palvelussa olevat ja Palveluun johtavat internet-linkit
Käyttäjä hyväksyy, että Roland ja Rolandin internet-sivuston yhteistyökumppanit eivät ota vastuuta Palvelussa mahdollisesti olevien internet-linkkien kautta löytyvien sivustojen tietojen oikeellisuudesta tai saatavuudesta. Ulkopuolisiin internet-sivustoihin johtavien linkkien sisällyttäminen sivustollemme ei tarkoita, että Roland tai Rolandin internet-sivuston yhteistyökumppanit kannattavat tai mainostavat kyseisten sivustojen ylläpitäjiä tai sivustojen sisältöä, tuotteita tai muuta sivustolla olevaa materiaalia. Me emme luo, editoi tai valvo näitä sivuja tai linkkejä. Käyttäjä hyväksyy, että emme ole vastuussa tai korvausvelvollisia, suoraan tai välillisesti, mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tai joiden väitetään johtuvan käyttäjän muiden sivustojen sisällön, tuotteiden tai palveluiden käyttämisestä tai niihin luottamisesta.

Käyttöehtojen noudattamisen laiminlyönti ja sopimuksen päättäminen
Käyttäjä hyväksyy, että meillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta estää käyttäjän pääsy Palveluun tai osaan siitä, jos käyttäjä käyttäytyy tai toimii tavalla, jonka me oman harkintamme mukaan katsomme rikkovan näitä Käyttöehtoja, loukkaavan Rolandin oikeuksia tai olevan muulla tavoin epäsopivaa Palvelun käytön jatkoa ajatellen.

Käyttäjä hyväksyy korvausvelvollisuutensa ja sitoutuu pitämään Rolandia ja sen sidosyhtiöitä syyttöminä kaikissa oikeusvaateissa, vastuuvelvollisuustilanteissa, kuluissa ja maksuissa, mukaan lukien kohtuullisissa lakimieskuluissa, jotka syntyvät käyttäjän tai kenen tahansa käyttäjän asiakastiliä käyttävän henkilön Palvelun käytöstä tai minkä tahansa viestin, informaation, ohjelmiston tai muun materiaalin tuomisesta Palveluun tai välittämisestä Palvelussa tai käyttäjän tai kenen tahansa käyttäjän asiakastiliä käyttävän henkilön rikkoessa näitä Käyttöehtoja.

Muita sopimukseen liittyviä asioita
Pidätämme oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta mitä tahansa tietoa tällä internet-sivustolla mukaan lukien ilman rajoitusta lopettaa Palvelun ylläpitäminen tai muokata ja/tai poistaa toimintoja tai muuta informaatiota. Valitsemalla tiettyjä sivustollamme mahdollisesti olevia linkkejä käyttäjä saattaa siirtyä kolmansien osapuolten sivustoille. Roland ei ota vastuuta näiden sivustojen sisällöstä, saatavuudesta tai muista seikoista. (Katso yllä oleva kohta "Palvelussa olevat ja Palveluun johtavat internet-linkit".) Tämän internet-sivuston sisältö voi vaihdella käyttäjän internet-selaimen toimivuuden ja rajoitteiden vuoksi.

Yllämainitusta huolimatta käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia paikallisia sääntöjä lainkäyttöalueesta riippumatta liittyen internetin käyttäytymissääntöihin ja henkilötietojen käyttöön. Käyttäjä myös sitoutuu noudattamaan kaikkia sovellettavia sen maan tiedon välittämistä koskevia lakeja, jossa käyttäjä asuu ja josta käyttäjä käyttää Palvelua.

Jos Roland jättää käyttämättä tai toimeenpanematta minkä tahansa näiden Käyttöehtojen oikeuden tai säännöksen, ei tämä tarkoita sitä, että Roland luopuu kyseisestä oikeudesta tai säännöksestä. Jos alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin tekee päätöksen, että jokin näiden Käyttöehtojen säännös ei ole lainvoimainen, sopimuksen osapuolet siitä huolimatta sitoutuvat siihen, että tuomioistuin pyrkii löytämään ratkaisun osapuolien sopimukseen perustuvan tarkoituksen mukaisesti ja että Käyttöehtojen muut säännökset ovat edelleen voimassa ja päteviä.